REGULAMIN

Regulamin Kina Kameralnego Cafe w Gdańsku
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Klient dokonujący zakupu biletu zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.
Zobowiązanymi do przestrzegania Regulaminu są również osoby przebywające na
terenie Kina, niezależnie od faktu posiadania biletu.
2. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.kinokameralnecafe.pl
3. Zakup biletu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego
Regulaminu.
4. Wejście do sali kinowej możliwe jest wyłącznie po okazaniu pracownikowi kina
ważnego biletu w formie elektronicznej lub papierowej uprawniającego do
uczestnictwa w seansie.
5. Bilet ważny jest jedynie na wskazany na nim seans w danym dniu i na wyznaczoną
godzinę.
6. Miejsca na sali kinowej są nienumerowane – klient samodzielnie wybiera dowolne
miejsce na sali.
7. Osoby uczestniczące w seansie zobowiązane są do wyłączenia na czas jego trwania
telefonów komórkowych oraz innych urządzeń emitujących światło lub dźwięk
mogących przeszkadzać innym klientom w odbiorze sensu.
8. W trakcie seansu zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek rejestracji obrazu i
dźwięku, jako działań prawnie zabronionych, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994
r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., nr 24, poz. 83 z
późniejszymi zmianami).
9. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz zachowujące
się agresywnie nie będą wpuszczane na teren kina albo zostaną wyproszone bez
zwrotu kosztów za zakupione bilety.
10. Pracownik kina ma prawo odmówić wstępu lub wyprosić z sali kinowej osobę
zachowującą się niekulturalnie, niegrzecznie lub wulgarnie wobec innych klientów lub
pracowników kina; osobę zakłócającą porządek lub narażającą na dyskomfort innych
widzów z powodu braku zachowania elementarnych zasad higieny osobistej.
11. Kino Kameralne Cafe nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zagubione w Kinie.
12. Na całym terenie Kina obowiązuje zakaz:
● Palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych i korzystania z papierosów elektronicznych.
● Wnoszenia oraz spożywania produktów spożywczych i napojów zakupionych poza
Kinem Kameralnym Cafe. ● Przebywania zwierząt

13. ZAKUP BILETÓW I REZERWACJA MIEJSC
Bilet można nabyć poprzez:
a) dokonanie jego zakupu w kasie kina;
b) dokonanie jego zakupu za pośrednictwem strony internetowej www.biletyna.pl
Jeden bilet uprawnia do udziału w jednym seansie tylko jedną osobę i zajęcie jednego
miejsca na sali kinowej.
Bilet elektroniczny wystarczy okazać na telefonie komórkowym, nie ma potrzeby
drukowania.

14. Na seanse nie obowiązują rezerwacje miejsc, z wyłączeniem pokazów w ramach cyklu „Kino Seniora” w każdą środę i piątek oraz dla osób z zakupionymi voucherami lub karnetami. Osoby posiadające karnety lub vouchery na seanse w Kinie Kameralnym Cafe mogą dokonywać rezerwacji na konkretne seanse w kasie kina, telefonicznie lub mailowo. Odbiór rezerwacji odbywa się najpóźniej do 15 minut przed seansem. Wszystkie nieodebrane rezerwacje po tym czasie przepadają.

15. Bilety zakupione na seans nie podlegają zwrotowi.

ⓒ2024 Kino Kameralne

Realizacja: Web Room Studio